Internkontroll

I henhold til § 4 i «Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)», skal den ansvarlige for virksomheten sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten. Innholdet i internkontrollen er gitt i § 5 i internkontrollforskriften. Krav om internkontroll er også gitt i § 54 i «Vannressursloven» og ved § 4 i «Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag), dersom anleggene omfattes av § 3 i IK-vassdrag. Innholdet i internkontrollen er gitt i § 5 i IK-vassdrag. «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» krever at det utarbeides internkontroll i henhold til internkontrollforskriften. Norsk Kraftverksdrift utarbeider og implementerer internkontroll for driften av anlegget og holder denne à jour. En samordningsavtale i henhold til § 6. i Internkontrollforskriften kan være aktuelt. Norsk Kraftverksdrift sørger for at internkontrollen med prosedyrer, avvik etc blir tatt i bruk.